Sanechca.Obdalenkova Viktoriya,Russiya<Cherepovetc